ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562
19/07/2019
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
31/07/2019

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562   
ให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

  1. เป็นนักศึกษาแพทย์สตรีชั้นปีที่ 1 จากโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
  2. มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดท้องถิ่นห่างไกล
  3. มีความตั้งใจที่จะไปปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในต่างจังหวัด
  4. มีฐานะยากจน
  5. มีทัศนคติและความประพฤติดี
  6. ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่นๆ (ยกเว้นทุนจากรัฐบาลตามเงื่อนไขการศึกษา)
ดาวน์โหลด ใบสมัคร >>>click<<<
นักศึกษาส่งใบสมัครขอรับทุนฯ ได้ที่  กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ตึกศูนย์การเรียนรู้ (MLC) ชั้น 3

ภายใน วันที่ 2 สิงหาคม 2562

สอบถามรายละเอียด
โทร. 02-849-4509 (คุณอภิชญา), 02-849-4512 (คุณจิตรานุช)