การเปิดชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562
05/06/2019
อัตราการจัดเก็บค่าสาธารณูปโภคสำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มหาวิทยามหิดล ศาลายา พ.ศ. 2562
17/06/2019

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินจากกรณีประสบวาตภัยพายุ “ปาบึก” ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้พิจารณาจัดสรรทุนฉุกเฉินสำหรับนักศึกษาที่ครอบครัวได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยพายุ “ปาบึก” เพื่อเป็นการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในเบื้องต้น ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง พ.ศ. 2553 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 6 รายๆ ละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับ

ชื่อตัว – ชื่อสกุล

ชั้นปี

คณะ

1

นายรัฐพล ภิญโญ

5

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

2

นางสาวอรทัย นาคแก้ว

4

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3

นางสาวณัฐชา รัตนบุรี   

3

คณะพยาบาลศาสตร์

4

นายพิชานนท์ ชูแสง

3

วิทยาลัยศาสนศึกษา

5

นางสาวศศิธร ลียวัฒนานุพงศ์

3

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

6

นางสาวพรรณทิพา ศิริกุลพิทักษ์  

1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

  ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนฉุกเฉินจากกรณีประสบวาตภัยพายุ “ปาบึก” ปีการศึกษา 2561