โครงการ Asia Pacific Youth Exchange
10/01/2019
MU Blue Night คืนสู่เหย้า เรามหิดลครั้งที่ 6
11/03/2019

โครงการ The 7th ASEAN Student Leaders Forum & The 3rd AUN Student Affairs Network

 ด้วย สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Secretariat)  ได้จัดโครงการ The 7th ASEAN Student Leaders Forum & The 3rd AUN Student Affairs Network    ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Universitas Gadjah Mada เมืองยอกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

ในการนี้ กองกิจการนักศึกษา ได้ส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ้ม ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา
  2. นางสาวภัชริการ์ นวนทอง ตำแหน่งเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  3. นางสาวลัลน์ลลิตา เลิศสมผล ตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  4. นางสาวศิริกานต์ ลังกาแกม ตำแหน่งปฏิคมสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล