โครงการ อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลงานโครงการที่เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ฯ

โดยท่านสามารถ Download ผลงานได้เฉพาะเอกสารเผยแพร่เท่านั้น

หนังสือพิมพ์

หนังสือ


พรรณไม้เขาวังเขมร จังหวัดกาญจนบุรี


ความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช เขื่อนศรีนครินทร์


พืชอาหารท้องถิ่น และตำรับอาหาร
เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี


กล้วยไม้ ขิงข่า และพืชน้ำมันหอมระเหย
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตกาญจนบุรี


พรรณไม้ใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
เล่ม 1

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ฯ


เอกสารประกอบ
การประชุมวิชาการและนิทรรศการ
“ตุ้มโฮม ฮ่วมแฮง ฮักแพงป่า”

ผลงานอื่น ๆ


การจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการ
สารออกฤทธิ์ชีวภาพ และสมบัติเชิงสุขภาพ
ของเห็ดกินได้ ในจังหวัดอำนาจเจริญ


นกเงือกผู้ให้แห่งผืนป่า:
รู้จักนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์กับนกเงือกไทย