มหาวิทยาลัยมหิดล

งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล)
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว   0 2849 6242   supranee.lim@mahidol.edu
นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ 0 2849 6158   tanavat.kae@mahidol.edu
นางสาวสุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์ 0 2849 6158   suranutcha.lar@mahidol.edu

วิทยาเขต