การเสนอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น

Download แบบฟอร์ม  

Download แบบฟอร์ม

ส่งแบบฟอร์ม  

ตัวอย่างการเสนอข้อมูลผลงานวิจัยเด่น

* หากส่วนงานมีผลงานวิจัยเด่นที่ต้องการนำเสนอ สามารถส่งมาได้ที่ กองบริหารงานวิจัย *
ผู้ประสานงาน: ชนิดา กรณ์สิงห์      chanida.kor@mahidol.ac.th หรือ chanida.kor@mahidol.edu 0 2849 6258