หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
Mahidol University: Supporting Unit for International Research Funding (MU: SURF)

โครงสร้างการดำเนินงาน

ศ. นพ.วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


U01-01_SIRAWAN

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

0 2849 6243


U01-02_VARINPIPOP

นายวรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


U01-04_JITTIPORN

นางสาวจิตติพร นวลละออง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   รวบรวมข้อมูลแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยจากต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลประกาศทุน กฎระเบียบและวิธีสมัครขอรับทุนให้มีข้อมูลสำคัญ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อนักวิจัยในการเสนอขอรับทุนต่างประเทศ
•   ประสานงานกับเครือข่ายงานวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สอดคล้องกับนโยบาย/กรอบการสนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุนต่างประเทศ
•   บริหารจัดการและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนต่อแหล่งทุนต่างประเทศทั้งในระบบ Electronic และระบบ Paper และติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนต่างประเทศ
•   เอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยและส่วนงานในการจัดทำและตรวจสอบสัญญารับทุน สัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง MOU/บันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับกองกฎหมาย และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
•   ดูแลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยรวมไปถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของมหาวิทยาลัย
•   เอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยและส่วนงานในการบริหารจัดการและตรวจสอบ (Internal and External Audit) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบภายใน
•   จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อส่งเสริมการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ

ติดต่อ
หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   0 2849 6243
   opresearch@mahidol.ac.th, sirawan.cha@mahidol.edu