หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
Mahidol University: Supporting Unit for International Research Funding (MU: SURF)

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
•   แบบฟอร์ม RMD 01/2562: หนังสือขออนุมัติส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและลงนามในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ/หนังสือนำส่ง
•   แบบฟอร์ม RMD 02/2562: หนังสือขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสัญญารับทุนวิจัย และขอมอบอานาจลงนามสัญญา/ลงนามสัญญา
•   แบบฟอร์ม RMD 03/2562: หนังสือนำส่งสำเนาสัญญารับทุนวิจัยฉบับลงนามครบทุกฝ่าย และขอขึ้นทะเบียนโครงการ
•   แบบฟอร์ม RMD 04/2562: หนังสือขออนุมัติเบิกเงินทุนโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 05/2562: ตารางแจกแจงงบประมาณโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 06/2562: หนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดเงินทุนโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 07/2562: หนังสือขอนำส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย/รายงานการเงินโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 08/2562: หนังสือขอนำส่งรายงานโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์และอนุมัติปิดโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 09/2562: ทะเบียนคุมเงินทุนวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 10/2562: หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการไปยังแหล่งทุนต่างประเทศ
•   แบบฟอร์ม RMD 11/2562: หนังสือนำส่งสัญญารับทุนวิจัยไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 12/2562: หนังสือแจ้งรหัสทะเบียนโครงการวิจัย
•   แบบฟอร์ม RMD 13/2562: หนังสือแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหมวดงบประมาณไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 14/2562: หนังสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 15/2562: หนังสือนำส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 16/2562: หนังสือขอปิดโครงการและนำส่งเงินคงเหลือไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 17/2562: หนังสือขอขยายระยะเวลาโครงการไปยังแหล่งทุน
•   แบบฟอร์ม RMD 18/2562: หนังสือขอยุติโครงการไปยังแหล่งทุน