ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI)

ICON-DOC-SIGN

•   แบบเสนอขอทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภททุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (MU–GPI) (แบบ MU: 01–6) |
•   Mahidol University Research Grant Application Form Mahidol University–Global Partnering Initiative Grant: MU–GPI (Form MU: 01–6) |

ICON-DOC-DARKBLUE

•   รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University–Global Partnering Initiative: MU–GPI) (แบบ MU: 02) |
•   Progress Report on the Research Project Awarded by Mahidol University (Form MU: 02) |

FORM-SJR

•   หัวข้อเกี่ยวกับส่วนประกอบในการจัดทำรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอมหาวิทยาลัยมหิดล (แบบ MU: 03) |
•   Topics of the Complete Research Report for Submission to Mahidol University (Form MU: 03) |

ICON-CHECKLIST

•   แบบฟอร์มตรวจสอบคุณสมบัติการขอทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University–Global Partnering Initiative: MU–GPI) |
•   Eligibility Checklists Form (Mahidol University–Global Partnering Initiative: MU–GPI) |