ทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562

การจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562
ข้อมูลทั่วไป
•   (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
•   การเตรียมการจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562
•   (ร่าง) แนวทางการจัดทำงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
•   ตัวอย่าง โครงการบูรณาการ
•   แนวทางการจัดทำแผนงานบูรณาการ (เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 4)
•   สรุปความสัมพันธ์ตัวชี้วัด เป้าหมายที่ 1 – 4
•   สรุปหลักเกณฑ์การขอตั้งงบบูรณาการ ฯ ประจำปี 2560 (เป้าหมายที่ 1 – 4)
•   หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 2)
•   หนังสือแจ้งเตรียมการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 (ฉบับที่ 3)

   ตารางกำหนดเวลาทำงานเพื่อเตรียมโครงการวิจัยเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 ฉบับแก้ไข

การจัดเตรียมเพื่อจัดทำงบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562 (เฉพาะกลุ่ม Spearhead)
ด้านเศรษฐกิจ
•   คู่มือการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
•   การประชุมหารือการจัดทำโปรแกรม Spearhead ด้านเศรษฐกิจ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมชีววัตถุ (Biologics)
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านเศรษฐกิจ
ด้านสังคม
•   คู่มือการจัดทำแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการแผนบูรณาการยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม

   ตารางกำหนดเวลาทำงานเพื่อเตรียมโครงการวิจัยเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปี 2562 (เฉพาะกลุ่ม Spearhead)

แบบเสนอแผน/โครงการ
•   รายละเอียดการแก้ไขไฟล์ template การเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
•   แบบเสนอแผนบูรณาการ (Integrated Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
•   แบบเสนอชุดโครงการวิจัย (Research Program) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
•   แบบเสนอโครงการวิจัย (Research Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 1 2 และ 3)
•   แบบเสนอโครงการ (Project) ประกอบการเสนอของบประมาณ แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เป้าหมายที่ 4)
•   มาตรฐานการวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การจัดเตรียมเพื่อจัดทำสัญญารับทุนแผนบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2562
จดหมายแจ้งเวียน
•   หนังสือเลขที่ ศธ 0517.016/3215 ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
•   หนังสือเลขที่ ศธ 0517.016/3343 ลงวันที่ 14 กันยายน 2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดหลักเกณฑ์การปรับกรอบวงเงิน ฯ และแบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย
•   หลักเกณฑ์ในการปรับกรอบวงเงินงบประมาณของโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุน (ตามเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ และมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562) (เอกสารหมายเลข 2) (ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2561)
•   ตัวอย่าง รายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการวิจัยที่ได้รับ ประเภทเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี … (เอกสารหมายเลข 3.1) (ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2561)
• รายละเอียดเงินงวดจำแนกตามงบค่าใช้จ่ายและรายเดือนของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2562 (เอกสารหมายเลข 3.2) แผนงาน | โครงการย่อย (ปรับปรุง ณ วันที่ 25 กันยายน 2561)
•   แบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับเงิน (เอกสารหมายเลข 4) (ปรับปรุง ณ วันที่ 18 กันยายน 2561)
•   แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 (เอกสารหมายเลข 5)
•   แบบฟอร์มชี้แจงรายละเอียดโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับภาคเอกชน (เฉพาะโครงการวิจัยในเป้าหมายที่ 1) (เอกสารหมายเลข 6)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   แนวทางการบริหารจัดการแผนงานที่ได้รับทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2562
•   ภาคผนวก 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
•   แนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS (สำหรับหัวหน้าโครงการ) ปีงบประมาณ 2562 โดย กองบริหารงานวิจัย
•   แนวทางการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานในระบบ NRMS (สำหรับผู้อำนวยการแผนงาน) ปีงบประมาณ 2562 โดย กองบริหารงานวิจัย
•   คู่มือการใช้งานระบบ NRMS Ongoing & Monitoring ในการติดตามงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับนักวิจัย โดย วช.