ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2565

การเสนอแผนงานเพื่อขอทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปี 2565

จดหมายแจ้งเวียน
•   หนังสือเลขที่ อว 78.016/ว4700 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน Fundamental Fund (FF) ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
•   เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่สำคัญของแผนด้าน ววน. พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับปรับปรุง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
•   (ร่าง) หลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณโครงการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)
•   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund; FF)
•   แบบฟอร์ม BRF01: สรุปข้อมูลโครงการที่ยื่นขอทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ประจำปี 2565

เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวข้อง
•   วิดีโอการประชุมชี้แจงแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับทุนจากกองทุนวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Basic Research Fund ประจำปีงบประมาณ 2565 [วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563]