การประเมินโครงการวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย จะประเมินโครงการวิจัยประเภทต่าง ๆ ตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.)   ความเหมาะสมของการตั้งคำถามวิจัย (Research Question) มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1.1   ความสำคัญของโครงการ
1.2   วัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน
1.3   ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.4   ความคิดริเริ่มด้านวิชาการ
1.5   มี Review Literature ที่ทันสมัย และครอบคลุมขอบเขตของงานวิจัย

2.)   ความเหมาะสมของระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้
2.1   ระเบียบวิธีการวิจัยที่ชัดเจน เช่น ระบุตัวแปรที่สำคัญของการวิจัย และการวัดที่ชัดเจน
2.2   ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ (ระบุดัชนีชี้วัดความสำเร็จ)
2.3   มีความถูกต้องตามเทคนิคการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล จำนวนตัวอย่างที่เพียงพอ และใช้สถิติที่เหมาะสม
2.4   ไม่ขัดต่อจริยธรรม กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม

3.)   ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย
3.1   นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความรู้/วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เสนอขอทุน และบ่งบอกถึงความสามารถที่เอื้อให้ทำงานวิจัยได้สำเร็จ
3.2   มีสถานที่ทำงานวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย ที่ปฏิบัติงานได้
3.3   มีอุปกรณ์เอื้ออำนวยงานวิจัยให้ปฏิบัติงานได้
3.4   ระยะเวลา/ช่วงเวลาวิจัย สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและแผนงบประมาณที่กำหนด และมีความเหมาะสมในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้
3.5   งบประมาณที่เสนอขอ มีความสอดคล้องกับแผนงานและกิจกรรมของโครงการ และมีความเหมาะสมและสามารถทำการวิจัยได้สำเร็จ

4.)   ผลที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และผลกระทบของโครงการวิจัย (เน้นข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า 1 ข้อ)
4.1   ได้องค์ความรู้ใหม่ หรือ
4.2   ได้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ หรือ
4.3   เกิดผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ/สังคม/สุขภาพ หรือ
4.4   เป็นการสร้างเสริมทักษะ/ประสบการณ์แก่นักวิจัย หรือ
4.5   เพื่อการพัฒนาและประเมินการดำเนินงานขององค์กร

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save