การประเมินโครงการวิจัย

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย จะประเมินโครงการวิจัยประเภทต่าง ๆ ตามองค์ประกอบ ดังนี้

1.)   ความเหมาะสมของการตั้งคำถามวิจัย (Research Question) มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1.1   ความสำคัญของโครงการ
1.2   วัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน
1.3   ความสอดคล้องของโครงการกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
1.4   ความคิดริเริ่มด้านวิชาการ
1.5   มี Review Literature ที่ทันสมัย และครอบคลุมขอบเขตของงานวิจัย

2.)   ความเหมาะสมของระเบียบวิธีการวิจัยที่ใช้
2.1   ระเบียบวิธีการวิจัยที่ชัดเจน เช่น ระบุตัวแปรที่สำคัญของการวิจัย และการวัดที่ชัดเจน
2.2   ทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ (ระบุดัชนีชี้วัดความสำเร็จ)
2.3   มีความถูกต้องตามเทคนิคการวิจัย วิธีการเก็บข้อมูล จำนวนตัวอย่างที่เพียงพอ และใช้สถิติที่เหมาะสม
2.4   ไม่ขัดต่อจริยธรรม กฎหมาย สังคม และวัฒนธรรม

3.)   ความเป็นไปได้ของโครงการวิจัย
3.1   นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัย มีความรู้/วุฒิการศึกษา และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับเรื่องที่เสนอขอทุน และบ่งบอกถึงความสามารถที่เอื้อให้ทำงานวิจัยได้สำเร็จ
3.2   มีสถานที่ทำงานวิจัย/ห้องปฏิบัติการวิจัย ที่ปฏิบัติงานได้
3.3   มีอุปกรณ์เอื้ออำนวยงานวิจัยให้ปฏิบัติงานได้
3.4   ระยะเวลา/ช่วงเวลาวิจัย สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและแผนงบประมาณที่กำหนด และมีความเหมาะสมในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จได้
3.5   งบประมาณที่เสนอขอ มีความสอดคล้องกับแผนงานและกิจกรรมของโครงการ และมีความเหมาะสมและสามารถทำการวิจัยได้สำเร็จ

4.)   ผลที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และผลกระทบของโครงการวิจัย (เน้นข้อใดข้อหนึ่งหรือมากกว่า 1 ข้อ)
4.1   ได้องค์ความรู้ใหม่ หรือ
4.2   ได้ข้อมูลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ หรือ
4.3   เกิดผลกระทบที่ดีต่อเศรษฐกิจ/สังคม/สุขภาพ หรือ
4.4   เป็นการสร้างเสริมทักษะ/ประสบการณ์แก่นักวิจัย หรือ
4.5   เพื่อการพัฒนาและประเมินการดำเนินงานขององค์กร