เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.) เป็นทุนสร้างทีมวิจัย ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดให้มีเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน พัฒนาผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้สรรหา จากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งการเสนอชื่อจากผู้ทรงคุณวุฒิ

โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับชื่อ “เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” (TRF Senior Research Scholar) ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลได้รับทุนดังกล่าว ดังนี้

ปี พ.ศ. 2538

ศ.ดร.เสาวรภย์ บัวเล็ก

ศ.ดร.เสาวรภย์ บัวเล็ก
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2538
สาขาเคมี

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2538
สาขาชีววิทยา

ปี พ.ศ. 2539

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2539
สาขาเคมี

ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2539
สาขาชีวเคมี

ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2539
สาขาชีวเคมี

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2539
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ปี พ.ศ. 2540

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2540
สาขากายวิภาคศาสตร์

รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2540
สาขาเคมี

อมเรศ ภูมิรัตน

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2540
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2540
สาขาอายุรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2542

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2542
สาขาชีววิทยา

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2542
สาขาคณิตศาสตร์

ปี พ.ศ. 2543

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2543
สาขาเคมี

ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2543
สาขาเคมี

ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2543
สาขาชีวเคมี

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2543
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2543
สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน

ปี พ.ศ. 2544

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2544
สาขากายวิภาคศาสตร์

รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์

รศ.ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2544
สาขาเคมี

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2544
สาขาชีวเคมี

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2544
สาขาอายุรศาสตร์, การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

ปี พ.ศ. 2545

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2545
สาขาคณิตศาสตร์

รศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

รศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2545
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2545
สาขาอายุรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2546

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2546
สาขาเคมี

ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2546
สาขาชีวเคมี

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2546
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2546
สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2546
สาขาอายุรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2547

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2547
สาขากายวิภาคศาสตร์

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2547
สาขาชีวเคมี

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล

ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2547
สาขาอายุรศาสตร์, การจัดการความรู้ด้านสุขภาพ

ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ

ศ.ดร.นทีทิพย์ กฤษณามระ
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2547
สาขาต่อมไร้ท่อ

ปี พ.ศ. 2548

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2548
สาขาอายุรศาสตร์

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2548
สาขาเซลล์ต้นกำเนิดบำบัด

ปี พ.ศ. 2549

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2549
สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน

ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ

ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2549
สาขาไวรัสวิทยา

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์

ศ.พญ.อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2549
สาขาโลหิตวิทยา

ปี พ.ศ. 2551

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2551
สาขาอายุรศาสตร์ (โรคหัวใจและหลอดเลือด)

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2551
สาขาเคมีพอลิเมอร์

ปี พ.ศ. 2552

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2552
สาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์

ศ.ดร.โกวิท พัฒนาปัญญาสัตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2552
สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2552
สาขาอายุรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2553

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส

ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2553
สาขามนุษยพันธุศาสตร์ และอณูชีววิทยาการแพทย์

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2553
สาขาโปรตีโอมิกส์

ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2553
สาขาภาษาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2554

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2554
สาขาเคมีพอลิเมอร์

ปี พ.ศ. 2556

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556
สาขาชีวเคมี

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2556
สาขาโปรตีโอมิกส์

ปี พ.ศ. 2557

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557
สาขาไวรัสวิทยา

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2557
สาขาสรีรวิทยา

ปี พ.ศ. 2559

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559
สาขาชีวเคมี

ศ.ดร.เดวิด รุฟโฟโล

ศ.ดร.เดวิด รุฟโฟโล
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2559
สาขาฟิสิกส์

ปี พ.ศ. 2560

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ

ศ.นพ.สมนึก สังฆานุภาพ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2560
สาขาอายุรศาสตร์

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2560
สาขาสรีรวิทยา