รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย

รางวัลระดับดี

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา (กิจผาติ) บุญตานนท์

รศ.ดร.สุวรรณา (กิจผาติ) บุญตานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง “การป้องกันผลกระทบจากสารอันตรายตกค้างของโลจิสติกส์สินค้าเกษตรและอาหารจากการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) : ระบบเฝ้าระวังและตรวจสอบย้อนกลับยาสัตว์ตกค้างและวัตถุเจือปนอาหารในสินค้ากลุ่มสัตว์น้ำ กลุ่มปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์”

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานวิจัยเรื่อง “การระบุอัตลักษณ์และจดจำบุคคล โดยใช้รูปแบบการเดินภายใต้การไม่จำกัดเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการเดิน”

รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ และคณะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานวิจัยเรื่อง “การแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรียชนิดต้านยาอาร์ทิมิซินิน: การสังเกตการณ์ด้านระบาดวิทยาชีวโมเลกุล” (The Spread of Artemisinin – resistant Plasmodium Falciparum in the Greater Mekong Subregion: a Molecular Epidemiology Observational Study)

รางวัลระดับดีมาก

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น (ผู้ร่วมวิจัย)
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง “ซีรีน ไฮดรอกซีเมธิลทรานเฟอร์เรส เป้าหมายยาใหม่ สำหรับโรคมาลาเรีย” (Serine Hydroxymethyltransforase as a Novel Drug Target for Malaria)

รางวัลระดับดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล

รศ.พญ.วิรงค์รอง เจียรกุล และคณะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบ Trimetthoprim-Sulphamethoxazole กับ Trimethoprim-Sulphamethoxazole ร่วมกับ Doxycyclin ในการรักษาโรคเมลิออยโดสิส ในช่วงการกำจัดเชื้อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ (MERTH): การศึกษาแบบ Multicentre, Double-bline, Non-inferiority, Randonized Controlle” (Trimetthoprim-Sulphamethoxazole versus Trimethoprim-Sulphamethoxazole plus Doxyclycline as Oral Eradicative Treatment for Melioidosis (MERTH): A Multicentre, Double-blind, Non-inferiority, Randomized Controlled Trail)

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.นพ.วิปร วิประกษิต

รศ.นพ.วิปร วิประกษิต และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง “การค้นพบโรคโลหิตจางทางพันธุกรรมชนิดใหม่ในโลกจากการกลายพันธุ์ของยีน เคเอลเอฟ 1” (Mutations in Kruppel-like Factor 1 (KLF 1) Case A Novel Form of Transfusion-Deprndent Hereditary Hemolytic Anemia)

รางวัลระดับดีมาก

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง “โปรแกรมอินเวอร์ชันสำหรับข้อมูลแมกนีโตเทลลูริกซ์แบบสามมิติด้วยเทคนิคดาต้าสเปซ” (Three-Dimensional Magnetotelluric Inversion: Data-Space Method)

สาขาเศรษฐศาสตร์

รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร

รศ.ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร
วิทยาลัยการจัดการ
ผลงานวิจัยเรื่อง “ชุดวิสัยทัศน์แห่งองค์กร” (Organizational Vision Research)

รางวัลระดับดี

สาขาปรัชญา

ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

ศ.ดร.สมทรง บุรษพัฒน์ และคณะ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ผลงานวิจัยเรื่อง “การใช้ภาษา และทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย” (Language Uses and Attitudes towards Language and Ethnic Tourism of Ethnic Groups in the Western Region of Thailand)

รางวัลระดับดีเยี่ยม

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา


รศ.ดร.อภินันท์ อุดมกิจ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล


ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

ผลงานวิจัยเรื่อง “การกระตุ้นให้แม่พันธุ์กุ้งวางไข่ด้วยอาร์เอ็นเอสายคู่ที่จาเพาะ ต่อยีน GIH”(Induction of Spawning in Shrimp Broodstock by GIH – specific Double stranded RNA)

รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์

ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาชุดการตรวจพิสูจน์บุคคลด้วยดีเอ็นเอแบบ SNP set เพื่อใช้ในตัวอย่างตรวจที่เสื่อมสลาย โดยมีความจำเพาะต่อการตรวจพิสูจน์บุคคลประชากรไทย” (Development of a SNP Set for Human ldentification : a Set with High Powers of Discrimination Which Yields High Genetic Information from Naturally Degraded DNA Samples in the Thai Population)
(ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)

รางวัลระดับดีเยี่ยม

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์


ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ
คณะเทคนิคการแพทย์


ดร.วรรณสิกา เกียรติปฐมชัย
คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค ชนิดมัยโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส ด้วยดีเอ็นเอเซนเซอร์” (Development of DNA sensor for diagnosis of Mycobacterium tuberculosis)
(ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)

รางวัลระดับดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์


รศ.ดร.น.สพ.พงศ์ราม รามสูต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน


ดร.ปานน้ำทิพย์ พิทักษ์สัจจะกุล
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

ผลงานวิจัยเรื่อง “โมโนโคลนอล แอนติบอดี เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคเขตร้อน” (Therapeutic and diagnostic Monoclonal antibodies against Tropical diseases)
(ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)

รางวัลระดับดี

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์


รศ.พญ.วรรณา ตรีวิทยรัตน์
คณะเทคนิคการแพทย์


ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ณรงค์ บุณยะรัตเวช
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รศ.พิชิต ตรีวิทยรัตน์
คณะเทคนิคการแพทย์


นายกมล โคติวงษา
คณะเทคนิคการแพทย์


ผศ.กังวาฬ ทรัพยอาจิณ
คณะเทคนิคการแพทย์


นางสาวธนธร จงเจริญกมล
คณะเทคนิคการแพทย์

ผลงานเรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ mBMD และ MCI จากการตรวจกรองโรคกระดูกพรุน”

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

นายแพทย์ ดร.วิชัย เอกทักษิณ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานเรื่อง “การสร้างแผนที่เนื้อเยื่อ ณ ความละเอียดยิ่งยวด เพาะต้นฉบับดิจิตอลให้ได้ความใหญ่หลากขนาดบนเครื่องพิมพ์หน้ายักษ์”

รางวัลระดับดีเยี่ยม

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกของแอมเฟตามีนในการทำลายเซลล์ประสาทก่อให้เกิดสมองเสื่อม”  

รางวัลระดับดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ และคณะ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาเชิงโครงสร้างของการเกิดรูรั่วที่ผนังเยื่อหุ้ม โดยโปรตีนฆ่าลูกน้ำยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis  

สาขาปรัชญา

ศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์

ศาสตราจารย์ ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ และคณะ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ผลงานวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบคำลักษณนามในภาษาตระกูลไท – กะได”  

สาขาสังคมวิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี

รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชาติ พวงสำลี และคณะ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการวิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างมีส่วนร่วมในภูมิภาคตะวันตก”  

รางวัลระดับดี

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดวงพร คำนูณวัฒน์ และคณะ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ผลงานวิจัยเรื่อง “การสื่อสารสุขภาพท้องถิ่น”  

รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พงศ์ราม รามสูต และคณะ
ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างสารแอนติเจนและแอนติบอดีที่เฉพาะกับโรคเขตร้อน โดยใช้วิธีการแสดงโปรตีนบนผิวฝาจ”  

รางวัลดีเยี่ยม

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

รางวัลชมเชย

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ทิพย์ เทียนสุวรรณ
ผลงานวิจัยเรื่อง “การสร้างตัวแบบเชิงสถิติของผู้ป่วยมาลาเรียและผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทย”  

รางวัลดีเยี่ยม

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

นพ.ปรีดา มาลาสิทธิ์

นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์ และคณะ
ผลงานวิจัยเรื่อง “งานวิจัยโรคไข้เลือดออกและไวรัสเด็งกี่” (Dengue Hemorrhagic Fever and Dengue Virus Research)