รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร

ดร.ปรีชา ตั้งวรกิจถาวร และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “มินิเจอร์ แพลนท์ พอต: เกมส่งเสริมการเรียนรู้และอนุรักษ์ต้นไม้บนพื้นฐาน IoT”

สาขาการศึกษา

ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส

ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และคณะ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลงานเรื่อง “แบบจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการใส่ท่อระบายในช่องอก”

รางวัลระดับดีมาก

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานเรื่อง “ระบบฟื้นฟูกล้ามเนื้อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง : ไจโรโรลเลอร์” (Gyro – roller : Rehabilitation System for Post – Stroke Patients)

รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์

ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานเรื่อง “การตรวจเชื้อมาลาเรียที่มีความไวสูง (Ultra – sensitive qPCR) เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการของโรค” (Ultra – sensitive Molecular Techniques to Quantity Low Density Malaria Parasitaemias)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

2561_INVENTION_03_JARERNSRI

รศ.ดร.เจริญศรี มิตรภานนท์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “ระบบเมดนาเซียแผนที่ความรู้งานวิจัยจากงานประจำของชุมชนนักปฏิบัติทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และตัดสินใจในการพัฒนาการบริการสุขภาพแก่สังคมไทย” (Mednacea)

สาขาการศึกษา

2556_INVENTION_04_03_TASSANEEYA

ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส และคณะ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลงานเรื่อง “แบบจำลองสำหรับการฝึกปฏิบัติการเจาะเยื่อหุ้มหัวใจ” (Pericardiocentesis Simulation Model)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

2561_INVENTION_05_SUDTA

นางสุดตา ปรักกโมดม และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานเรื่อง “ระบบอิเล็กทรอนิกส์เวชระเบียนงานระงับความรู้สึกศิริราช” (Siriraj Anesthesia – Electronic Medical Record (SiA – EMR))

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

2561_INVENTION_06_AMARA

ผศ.ดร.อมรา อภิลักษณ์ และคณะ
คณะเทคนิคการแพทย์
ผลงานเรื่อง “เซ็นเซอร์ฐานกระดาษร่วมกับอนุภาคควอนตัมดอทสำหรับการตรวจวัดสารเคมีกำจัดแมลง” (Paper – based QDs Sensor for Pesticides Detection)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “การสร้างโมเดลสามมิติของกระดูกโดยใช้กล้อง Kinect” (3D Reconstruction of Human Bones by Using Kinect)

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “โปรเทียร์” (Prothier)

สาขาการศึกษา

ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์

ผศ.ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองการฝึกการให้สัญญาณมือ และการตัดสินใจในการให้สัญญาณไฟจราจร” (Decision – making Training in the Traffic Simulator by Using Hand Signal)

รางวัลระดับดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน

ศ.นพ.พรพรหม เมืองแมน และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานเรื่อง “แผ่นปิดแผลที่เคลือบด้วยสารสกัดสมุนไพร” (Polyester Containing Herbal Extracts Dressings)

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์

ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ (ผู้ร่วมวิจัย)
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “เครื่องเอสพีอาร์แบบภาพ และระบบฟลูอิดิกแบบหลายช่องวัด” (SPR Imager with a Multichannel Fluidic Delivery System)

รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบสวมใส่ ที่ใช้เซนเซอร์เคมีบนผ้า เพื่อการตรวจวัดกลิ่น”

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “องค์ประกอบของเครื่องหมายโปรตีน” (Protein Marker)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

สาขาการศึกษา

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “เกมส่องแสงต้นกล้า” (When Light Shines)

รางวัลระดับดีเด่น

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.น.สพ.ดร.พงศ์ราม รามสูต และคณะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานเรื่อง “แอนติบอดีมนุษย์สำหรับรักษาไข้เลือดออก” (Therapeutic Human Antibodies against Dengue Virus)

รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ช่วยเตือนหลับในขณะขับรถด้วยสัญญาณสมอง” (Anti-Drowsy Driving Alarm)

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ผศ.ดร.พลังพล คงเสรี

รศ.ดร.พลังพล คงเสรี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบสารปรอทในเครื่องสาอางฟอกผิวขาว” (Mercury Test Kit for Skin-Whitening Cosmetics)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์

ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ และคณะ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานเรื่อง “กังหันลมแบบใบพัดหมุนสวนทาง” (Counter Rotating Wind Generator)

สาขาการศึกษา

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานเรื่อง “หุ่นยนต์ฟ้าใส: หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้เพื่อน้องคนพิเศษ” (Fhasai Robot: An Educational Robot for Children with Special Needs)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

สาขาการศึกษา

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “ดินแดนแห่งเวทมนตร์” (Magical Lands)

รางวัลระดับดี

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์

ศ.ดร.รุจา ภู่ไพบูลย์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานเรื่อง “โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” (Life Skill and Health Skill Development Program for Elementary School Student)
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง

ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลงานเรื่อง “ซิลิกาแอโรเจล – วัสดุสำหรับอนาคต” (Silica Aerogel – the Material for the Future)
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้วที่ใช้การตรวจจับเชิงแสง” (Briefcase Electronic Nose Based on Optical Sensing)
(สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

สาขาการศึกษา

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ดร.ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “ระบบการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาต่างประเทศ” (Vocabulary Learning System)
(สาขาการศึกษา)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์

ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ และคณะ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานเรื่อง “ระบบการวัดและวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของข้อเข่า สำหรับการประเมินการเดินในการฟื้นฟูสมรรถภาพ”
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รางวัลระดับดี

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศาสตราจารย์ นพ.พิภพ จิรภิญโญ

ศาสตราจารย์ นพ.พิภพ จิรภิญโญ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานเรื่อง “การผลิตนมจากเนื้อไก่และนมข้าวอะมิโน เพื่อใช้รักษาทารกที่แพ้โปรตีนในนมวัว”
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดร.ชัญญา พุทธิขันธ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


นายแพทย์ปรีดา มาลาสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงานเรื่อง “วิธีการตรวจหาโปรตีน NS1 ของไวรัสเด็งกี่ที่แยกซีโรทัยป์ได้ทันที”
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
(ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)

ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ผศ.ดร.พลังพล คงเสรี

รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “ชุดตรวจสอบฟอร์มัลดีไฮด์ในอาหาร โดยใช้การเปลี่ยนสี และการเรืองแสง”
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

ด้านสังคมศาสตร์


ดร.สุชัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้


ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี
คณะวิทยาศาสตร์


ดร.ทัศนียา ร. นพรัตน์แจ่มจำรัส
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ผลงานเรื่อง “ชุดการสื่อสารแบบข้อมูลหลายชุดผ่านเส้นใยแก้วนำแสงอย่างง่าย”
(สาขาการศึกษา)

รางวัลระดับดีเด่น

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ

ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ (ผู้ร่วมวิจัย: ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)
คณะเทคนิคการแพทย์
ผลงานเรื่อง “โปรแกรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะสุขภาพสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา” (Life Skill and Health Skill Development Program for Elementary School Student)
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รางวัลระดับดี

ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมการเกษตร

นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย

นางวรรณสิกา เกียรติปฐมชัย (ผู้ร่วมวิจัย: ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “เครื่องวัดความขุ่นสำหรับตรวจเชื้อไวรัสในกุ้ง”
(สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานเรื่อง “การพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของชุดตรวจสำเร็จรูปเพื่อใช้ตรวจหาแอนติบอดีชนิด antifilarial LgG4 เพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าช้าง”  
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ด้านสังคมศาสตร์

ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ศาสตราจารย์ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ และคณะ
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
ผลงานเรื่อง “นวัตกรรมการจัดการการเรียนการสอนแบบทวิภาษา (ภาษาไทย – ภาษามลายูถิ่น) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้”  
(สาขาปรัชญา)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์


ดร.ทัศนีย์ เพิ่มไทย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


รศ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผลงานเรื่อง “กรรมวิธีการคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิดจากน้ำคร่ำ โดยการใช้เซลล์เริ่มต้น”
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ด้านสังคมศาสตร์


นายสิงหา ประสิทธิ์พงศ์
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
(นักศึกษาปริญญาเอก)


ผศ.ดร.รัชภาคย์ จิตต์อารี
คณะวิทยาศาสตร์

ผลงานเรื่อง “ชุดสาธิตประกอบการเรียนรู้เรื่องทิศแรงเสียดทาน”
(สาขาการศึกษา)

ระดับดี

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ และคณะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานเรื่อง “ระบบโทรเวช สำหรับตรวจจำแนกและสร้างภาพจำลองสามมิติของเนื้อเยื่อมะเร็งช่องคอหลังโพรงจมูก”  
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

ดร.ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์

ดร.ม.ล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์ และคณะ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ผลงานเรื่อง “วิธีการตรวจโรคแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยวิธี Melting Curve”  
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ด้านสังคมศาสตร์

รางวัลระดับดี

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์

รศ.นพ.สุชาติ ไชยเมืองราช

รศ.นพ.สุชาติ ไชยเมืองราช (ผู้ร่วมวิจัย : ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ผลงานเรื่อง “เครื่องสลายนิ่วอัจฉริยะแบบเศรษฐกิจพอเพียง”
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช

ดร.กิติกร จามรดุสิต

ดร.กิติกร จามรดุสิต และคณะ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานเรื่อง “แผ่นพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง”  
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

รางวัลประกาศเกียรติคุณ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์


รศ.ทพ.สุรชัย เดชคุณากร
คณะทันตแพทยศาสตร์


ศ.เกียรติคุณ ทพญ.วรรณา สุชาโต
คณะทันตแพทยศาสตร์


รศ.ทพ.นิวัติ อนุวงศ์นุเคราะห์
คณะทันตแพทยศาสตร์


รศ.ทพ.ดร.พีรพงศ์ สันติวงศ์
คณะทันตแพทยศาสตร์

ผลงานเรื่อง “เซฟสมายล์ เวอร์ชั่น 2.0 : โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวิเคราะห์กะโหลกศีรษะ และจำลองใบหน้าหลังการจัดฟัน”
(สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
(ผู้ร่วมวิจัย : ผลงานร่วมกับสถาบันอื่น)

รางวัลชมเชย

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รางวัลชมเชย

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รางวัลชมเชย

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุชาติ ไชยโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.สุชาติ ไชยโรจน์ และคณะ
ผลงานเรื่อง “ท่อนำเลือดหล่อเลี้ยงหัวใจรามาธิบดี” (Ramathibodi Intracoronary Shunt)  

ด้านการแพทย์และสาธารณสุข

รองศาสตราจารย์ เรือโท จุมพล วิลาศรัศมี

รองศาสตราจารย์ เรือโท จุมพล วิลาศรัศมี และคณะ
ผลงานเรื่อง แบบจำลองฝึกหัดตัดต่อหลอดเลือด “รามาธิบดี 1” (Vascular Anastomosis Model “Ramathibodi 1”)