รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จัดตั้งขึ้น เนื่องจากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้พิจารณาเห็นว่า มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งที่มีศักยภาพ มีผลงานที่มีคุณภาพ แต่ยังไม่มีโอกาสสะสมผลงาน เนื่องจากอายุยังน้อย นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้ สมควรได้รับการสนับสนุนและให้กำลังใจในการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสะสมผลงานที่มีคุณภาพ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในอนาคต
[ที่มา: http://www.promotion-scitec.or.th/youngsciaward.htm]

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

ศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

ผศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2534
สาขาชีววิทยาโมเลกุล

รศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

ผศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2534
สาขาพันธุวิศวกรรม

ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ

ดร.ชนันท์ อังศุธนสมบัติ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2537
สาขาชีวเคมี

ผศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

ผศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2538
สาขาจุลชีววิทยา

ดร.เกศรา ณ บางช้าง

ดร.เกศรา ณ บางช้าง
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2538
สาขาชีวเคมี

ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ผศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2539
สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน

ศ.ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์

ผศ. ดร.ประมวล ตั้งบริบูรณ์รัตน์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2539
สาขาเคมี (พอลิเมอร์)

ผศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2543
สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

ผศ. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2543
สาขาจุลชีววิทยา

ผศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห

ผศ. ดร.ชาคริต สิริสิงห
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2544
สาขาพอลิเมอร์

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2544
สาขาควอนตัมฟิสิกส์

ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

ดร.จิรันดร ยูวะนิยม
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2546
สาขาชีวเคมี

ผศ.ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี

ผศ. ดร.ศราวุฒิ จิตรภักดี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2546
สาขาชีวเคมี

ผศ.ดร.พลังพล คงเสรี

ผศ. ดร.พลังพล คงเสรี
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2546
สาขาเคมีอินทรีย์

ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง

ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2547
สาขาเคมี

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ผศ. ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2548
สาขาชีวเคมี

ผศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย

ผศ. ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2548
สาขาเคมี

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด

นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2549
สาขาอายุรศาสตร์

ผศ.ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์

ผศ. ดร.อทิตยา ศิริภิญญานนท์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2550
สาขาเคมี

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ผศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2551
สาขาสรีรวิทยา

ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน

ผศ. ดร.ดวงกมล เบ้าวัน
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2556
สาขาคณิตศาสตร์

ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท

ผศ. ดร. นพ.ฉัตรชัย เหมือนประสาท
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2556
สาขาสรีรวิทยา

รศ.ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร

รศ. ดร.วุฒิชัย เอื้อวิทยาศุภร
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2558
สาขาเคมี

ผศ. ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2559
สาขาเคมี

ผศ. ดร.ศิริลตา ยศแผ่น
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2559
สาขาเคมี

ผศ.ดร.วโรดม เจริญสวรรค์

ผศ. ดร.วโรดม เจริญสวรรค์
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2560
สาขาชีวเคมี

TAWEETHAM-L

รศ. ดร.ทวีธรรม ลิมปานุภาพ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ปี พ.ศ. 2563
ผลงานวิจัย “การใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมี และการพัฒนาสื่อการสอนวิทยาศาสตร์”