รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จัดขึ้นในแต่ละปี เพื่อมอบให้เป็นเกียรตินักวิทยาศาสตร์ไทยหนึ่งหรือสองคน ซึ่งในหลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ได้มีผลงานวิจัยดีเด่นที่สุดทางวิทยาศาสตร์ในสาขาของตนเป็นที่ปรากฏชัด ผลงานวิจัยที่พิจารณาอาจเป็นผลงานด้านปฏิบัติหรือทฤษฎี โดยเน้นในด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ทั้งที่จะเป็นฐานความรู้และ/หรืออาจนำไปประยุกต์ได้ สาขาของวิทยาศาสตร์จะรวมถึงวิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานวิจัยจะต้องกระทำภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ และมาจากการวิจัยค้นคว้าของตนที่ได้ดำเนินต่อมาอย่างสืบเนื่อง และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปในวงการวิทยาศาสตร์ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติว่า ได้เพิ่มพูนพื้นฐานความรู้ในสาขานั้น ๆ และ/หรือสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ได้อย่างแน่นอน ส่งผลกระทบที่ดีต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ/หรือการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบุคคลผู้ประพฤติตนเป็นที่น่าเคารพนับถือ มีบุคลิกการวางตัวและนิสัยเป็นที่นิยม อุทิศตนให้กับวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยความสำนึกในการสร้างวิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวม
[ที่มา: http://www.promotion-scitec.or.th/outsciaward.htm]

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น” ของมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2526
สาขาชีววิทยา (พันธุศาสตร์)

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2527
สาขาชีวเคมี

ศ.ดร.สกล พันธุ์ยิ้ม
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2528
สาขาชีวเคมี (พันธุวิศวกรรม)

ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์

ศ.ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2529
สาขาเคมี

ศ.ดร.สถิตย์ สิริสิงห

ศ.ดร.สถิตย์ สิริสิงห
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2531
สาขาจุลชีววิทยา

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้

ศ.ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2533
สาขาชีววิทยา (พันธุศาสตร์)

อมเรศ ภูมิรัตน

ศ.ดร.อมเรศ ภูมิรัตน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2535
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ

ศ.เกียรติคุณ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2536
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.เกียรติคุณ นพ.อารี วัลยะเสวี

ศ.นพ.อารี วัลยะเสวี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2537
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2538
สาขาเซลล์ชีววิทยา

ศ.ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2540
สาขาชีวเคมี

รศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

รศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2541
สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา

ศ.ดร.วันเพ็ญ ชัยคำภา
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2542
สาขาวิทยาภูมิคุ้มกัน

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2545
สาขาชีวเคมี

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ

ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2545
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน

นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2548
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2548
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี

ศ.ดร.ยงค์วิมล เลณบุรี
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2550
สาขาคณิตศาสตร์

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2553
สาขาไวรัสวิทยา

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด

นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2553
สาขาโปรตีโอมิกส์

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์

ศ.ดร.ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2555
สาขาประสาทวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น

ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2558
สาขาชีวเคมี

ศ.ดร.เดวิด รุฟโฟโล

ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ.ศ. 2560