รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ดังนี้

ปีการศึกษา 2518

ศ.นพ.ชูศักดิ์ เวชแพศย์

ศ. นพ.ชูศักดิ์ เวชแพศย์
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานการประดิษฐ์ “เครื่องมืออีเลคทรอนิคที่ใช้ในทางประสาทสรีรวิทยา และประสาทวิทยา”

ปีการศึกษา 2521

ผศ. ทพ.การุณ เลี่ยวศรีสุข
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “เก้าอี้ทันตกรรมสนาม”

ปีการศึกษา 2522

อ.วิชัย รันตโกสีย์กิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานการประดิษฐ์ “หุ่นจำลองทางกายวิภาคและหุ่นครึ่งตัวแสดงกล้ามเนื้อ และอวัยวะในร่างกาย”

ปีการศึกษา 2524

รศ. นพ.นรา แววศร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานการประดิษฐ์ “เครื่องมือที่ดัดแปลงขึ้นเองสำหรับใช้ในการตรวจ และรักษาเกี่ยวกับท่อน้ำดีในตับ”

ปีการศึกษา 2527

รศ. นพ.ยงยุทธ วัชรดุลย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานการประดิษฐ์ “การผลิตกระดูก และเนื้อเยื่อสำหรับปลูกข้ามคนที่เตรียม โดยวิธีเย็นแห้ง”

ปีการศึกษา 2528

อ.วิชัย รัตนโกสีย์กิจ
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผลงานการประดิษฐ์ “หุ่นฝึกพยาบาล”

ปีการศึกษา 2531

ศ. ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลงานการประดิษฐ์ “การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษาพระไตรปิฎก”

ปีการศึกษา 2534

รศ. นพ.เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานการประดิษฐ์ “เครื่องให้ความอบอุ่น โดยการแผ่รังสี”

ปีการศึกษา 2535

รศ.อำพล ไมตรีเวช
คณะเภสัชศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “แป้งข้าวเจ้าดัดแปลง”

ปีการศึกษา 2538

รศ.ธราธิป โคละทัต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานการประดิษฐ์ “สื่อการสอนวีดีโอเทปชุด การช่วยฟื้นคืนชีพทารกแรกเกิด”

ปีการศึกษา 2540

รศ.พิณทิพ รื่นวงษา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “ชุดตรวจสอบปริมาณไอโอเดทในเกลือภาคสนาม (I – Kit)”

ปีการศึกษา 2549

2553_INVENTION_03_01_SURACHAI

รศ.สุรชัย เดชคุณากร และคณะ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “Ceph – Smile”

ปีการศึกษา 2550

ดร.กิติกร จามรดุสิต

อ.กิติกร จามรดุสิต
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “การพัฒนาพลาสติกใสทนแรงกระแทกสูง และแผ่นอะคริลิกใสใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ผศ. ดร.ดวงใจ นาคะปรีชา และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “ชุดเครื่องวัดคุณภาพแก๊สโซฮอล์ (Meters for Quality Control of Gasohol)”

ปีการศึกษา 2552

รศ. รอ. นพ.ชลเวช ชวศิริ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานการประดิษฐ์ “รถเข็นนั่งปรับยืนได้ Siriraj Stand up Wheelchair”

ปีการศึกษา 2554

ผศ.กัลยา ยันต์พิเศษ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “แผ่นยางกันน้ำลาย สไตรีนิกเทอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์”

ปีการศึกษา 2555

รองศาสตราจารย์ ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย

ผศ. ดร.สิริจิต วงศ์กำชัย
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานการประดิษฐ์ “ชุดตรวจวินิจฉัยโรคเท้าช้างแบบรวดเร็ว”

ผศ. ดร.เซง เลิศมโนรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “เดินดี – เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าแก้ปลายเท้าตก”

ปีการศึกษา 2556

ผศ. ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “ระบบการเชื่อมต่อสมองกับคอมพิวเตอร์: วิลแชร์ควบคุมด้วยคลื่นสมอง อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการขั้นรุนแรง และอุปกรณ์ป้องกันการหลับใน”

รศ.ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ

ผศ. ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “หุ่นยนต์เสริมการกระตุ้นพัฒนาการเด็กออทิสติก”

ปีการศึกษา 2557

ผศ. ดร.นิทัศน์ สุขรุ่ง
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานการประดิษฐ์ “ชีวภัณฑ์สำหรับวินิจฉัยประเมินสภาวะ และรักษาโรคภูมิแพ้”

ปีการศึกษา 2558

ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ

ผศ. ดร.ธีรเกียรติ เกิดเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “จมูกอิเล็กทรอนิกส์แบบกระเป๋าหิ้ว”

ปีการศึกษา 2559

อ. ดร.สุพรรณ ยอดยิ่งยง
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
ผลงานการประดิษฐ์ “กระบวนการสังเคราะห์ซิลิกาแอโรเจลต้นทุนต่ำ ด้วยการทำแห้งที่ความดันบรรยากาศ”

ปีการศึกษา 2560

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานการประดิษฐ์ “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียม สำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร”

ปีการศึกษา 2561

ดร.สุพัตรา ตรีรัตน์ตระกูล

รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ

ศ.เกียรติคุณสกล พันธุ์ยิ้ม

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ผลงานเรื่อง “สารชีวโมเลกุล สำหรับการกระตุ้นการวางไข่ในแม่พันธุ์กุ้ง โดยไม่ตัดตา”

ปีการศึกษา 2562

PONGRAM-R

รศ. ดร. นสพ.พงศ์ราม รามสูต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานเรื่อง “ยาชีวภาพแอนติบอดีมนุษย์ สำหรับรักษาโรคไข้เลือดออก”

ปีการศึกษา 2564

BROMPOJ-P

ผศ. ดร. ภก.บรมพจน์ พฤฒิวนาสัณฑ์
คณะเภสัชศาสตร์
ผลงานเรื่อง “ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดโดยการพิมพ์ข้อความ”

SALUNYA-T

รศ. ดร. ทพญ.ศรัญญา ตันเจริญ
คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลงานเรื่อง “น้ำยาบ้วนปากจากสารสกัดข้าวสีดำ”

ปีการศึกษา 2565

TAWEECHAI-A

รศ. ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ผลงานเรื่อง “การพัฒนากระบวนการแยกและการใช้ประโยชน์เส้นใยจากใบสับปะรด และของเหลือทิ้งในแปลงสับปะรด”

* ปีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล: ปีการศึกษา 2519 – 2520, 2523, 2525 – 2526, 2529 – 2530, 2532 – 2533, 2536 – 2537, 2539, 2541 – 2548, 2551, 2553, 2563

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save