ลงทะเบียนออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”

ครั้งที่ 1/2564: วันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

* เลื่อนการอบรม ฯ (ยังไม่มีกำหนด) *

ครั้งที่ 2/2564: มีนาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

   เอกสารประกอบการอบรม ฯ

ครั้งที่ 3/2564: พฤษภาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

   เอกสารประกอบการอบรม ฯ

ครั้งที่ 4/2564: กรกฎาคม 2564
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

   เอกสารประกอบการอบรม ฯ