ลงทะเบียนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System” รุ่นที่ 3

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
•   ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียนและเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับ ประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว.
•   ผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าอบรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากต้นสังกัด

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
•   อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนจาก สกว. และโครงการยังไม่เสร็จสิ้น จำนวน 45 คน
•   อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ต้องการขอทุนจาก สกว. จำนวน 45 คน
•   อาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันการศึกษาอื่น ที่ต้องการขอทุนจาก สกว. จำนวน 60 คน

รายละเอียดการโอนเงินค่าลงทะเบียน (สำหรับบุคคลภายนอก)
บัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 016 – 2 – 10322 – 3
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี *

ติดต่อสอบถามข้อมูล
คุณสุปรานี   0 2849 6242   supranee.lim@mahidol.edu