ลงทะเบียนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System”

*** ขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรม สำหรับอาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น ***

รุ่นที่ 8: วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2564
* เลื่อนจัดการอบรมเป็น วันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564 *
ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

* จำนวนผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว *

ตรวจสอบรายชื่อ

รุ่นที่ 9
ณ ห้องประชุม 101 ประชาสังคมอุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงทะเบียน

* เลื่อนกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ยังไม่มีกำหนด *

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
•   ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียนและเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับ ประกาศนียบัตรที่รับรอง โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ผู้เข้าอบรมที่ ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าอบรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากต้นสังกัด

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
•   อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนรุ่นละ 50 ท่าน

ติดต่อสอบถามข้อมูล
   คุณธนภัทร/คุณจริยา     0 2849 6245
  thanapat.ler@mahidol.edu/jariya.saw@mahidol.edu