ลงทะเบียนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System” รุ่นที่ 6

*** ขอสงวนสิทธิ์การเข้าอบรม สำหรับอาจารย์ นักวิจัย และนักปฏิบัติการวิจัยเท่านั้น ***

รายละเอียดการโอนเงินค่าลงทะเบียน (สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)
บัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 016 – 2 – 10322 – 3
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี *

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
•   ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียนและเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับ ประกาศนียบัตรที่รับรอง โดย มหาวิทยาลัยมหิดล
•   ผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าอบรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากต้นสังกัด

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
•   บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 85 คน
•   บุคคลภายนอก จำนวน 15 คน

เปิดรับลงทะเบียน วันที่ 10 – 30 พฤศจิกายน 2563

ติดต่อสอบถามข้อมูล
   คุณธนภัทร/คุณจริยา   0 2849 6158
  thanapat.ler@mahidol.edu, jariya.saw@mahidol.edu