ลงทะเบียนออนไลน์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Muti Mentoring System” รุ่นที่ 4

ข้อกำหนดสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
•   ผู้เข้าอบรมที่ลงทะเบียนและเข้าอบรมครบทุกหัวข้อ จะได้รับ ประกาศนียบัตรที่รับรองโดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ สกสว.
•   ผู้เข้าอบรมที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ลงทะเบียนแต่ไม่เข้าอบรมโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายคืนจากต้นสังกัด

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
•   บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 90 คน
•   บุคคลภายนอก จำนวน 40 คน

รายละเอียดการโอนเงินค่าลงทะเบียน (สำหรับบุคคลภายนอก ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท)
บัญชี: ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยมหิดล
ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี: 016 – 2 – 10322 – 3
* ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี *

ติดต่อสอบถามข้อมูล
คุณสุรนัชชา   0 2849 6245   suranutcha.lar@mahidol.edu