ลงทะเบียนออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”

รอบที่ 1 : วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รอบที่ 2 : วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รอบที่ 3 : วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รอบที่ 4 : วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ LAB 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา