ลงทะเบียนออนไลน์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานโปรแกรม SciVal เบื้องต้น”

รอบที่ 4 : วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 101 ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา