บุคลากร

นายนวพล อุดพ้วย

นักวิทยาศาสตร์
(หัวหน้างานเครื่องมือกลาง)

0 2441 9522


นายจรัล นับเนืองทรัพย์

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางกัญญาภรณ์ จันละคร

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวพีชานิกา ปิ่นเวหา

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางสาวธนัญญา ศูนย์คุ้ม

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายชวลิต ทาคูณ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นายกิติพงษ์ ชวนบุญ

นักวิทยาศาสตร์

0 2441 9522


นางดารณี ชาญวิทย์การ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวจิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2441 9522


นางสาวนิตยา แซ่ตั้ง

พนักงานสถานที่


หน้าที่และความรับผิดชอบ

•   จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสม
•   เสาะแสวงหาและนำเทคโนโลยีใหม่มายังประชาคมวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล และสร้างความก้าวหน้าให้กับประชาคมวิจัย
•   วางระบบ/ระเบียบการให้บริการ/กฎเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติในการให้บริการใช้เครื่องมือของศูนย์ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว
•   ให้บริการปรึกษาแนะนำ/อบรมบุคลากร (นักวิจัย/นักศึกษา) และบุคคลภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน
•   ให้คำปรึกษาและบริการด้านการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม
•   จัดอบรมการใช้เครื่องมือ และแนะนำเทคโนโลยีใหม่ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก เพื่อพัฒนางานวิจัยให้มีความแม่นยำ น่าเชื่อถือ และวิเคราะห์ผลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
•   บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมือให้มีประสิทธิภาพคงที่ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•   จัดเก็บค่าบริการ และนำส่งเป็นรายได้มหาวิทยาลัย
•   ประชาสัมพันธ์งานบริการใช้เครื่องมือ/การจัดอบรม เพื่อเพิ่มจำนวนผู้มาใช้บริการ
•   ให้การรับรองแก่ผู้ดูงานจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ขออนุเคราะห์
•   เป็นเลขานุการกิจในคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือ ศาลายา และจัดประชุมคณะกรรมการและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน เสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย