บุคลากร

นางสาวตรีระกา กิจเนตร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6242


นางมณฑิชา พินิจผดุงธรรม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6241


นางสาวชนิดา กรณ์สิงห์

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6258


นางสาวปณิธี เปรมสัตย์ธรรม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6245


นางสาวรัชชุดา ชัยสุทธานนท์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6255


นายรัชชานนท์ โสภาพันธุ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6255


นายจารุพล อยุทธ์ยานนท์

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นางสาวนันทิชา พลมั่น

นักวิชาการสารสนเทศ

0 2849 6379


นางสาวฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ

นักวิชาการเงินและบัญชี

0 2849 6379


นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6242


นางสาวจริยา สว่างชม

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6158


นายธนภัทร เลิศมงคลอักษร

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6158


หน้าที่และความรับผิดชอบ

•   งานพัฒนาฐานข้อมูลโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัย
•   งานพัฒนา Website เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และข้อมูลความรู้จากงานวิจัย
•   งานสืบค้นข้อมูลผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการตีพิมพ์ และได้รับการอ้างอิงทางวิชาการจากฐานข้อมูลสากล เพื่อติดตามผลลัพธ์งานวิจัยของมหาวิทยาลัยประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง
•   เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์งานวิจัยลงในสื่อสาธารณะ และจัดกิจการเผยแพร่งานวิจัย (การจัดประชุม, นิทรรศการ ฯลฯ)
•   ประสานงานกับสำนักหอสมุดและคลังความรู้ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์
•   ประสานงานการขอรับรางวัลนักวิจัย/ผลงานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
•   งานจัดทำข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพ และรายงานประจำปีด้านการวิจัย
•   งานโครงการเฉพาะกิจในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลสากล เพื่อเสนอผู้บริหารในการพัฒนาความก้าวหน้า ในการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย