บุคลากร

นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานบริหารเงินทุนวิจัย)

0 2849 6157


นางลักขณา ศิริพละ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

0 2849 6159


นางสาววัฒนา บัวภูมิ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6156


นางสาววิทยาภรณ์ เคียงศิริ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6156


นางสาวพรทิพย์ ตรงชื่น

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6157


นางสาวกนกวรรณ ภู่ศรี

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นายสิทธิพร ตัณฑวิรุฬห์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นางสาววศินี รัตนสิริรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6248


นางสาวมาณวิกา บุญคงแก้ว

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6251


นางสาวปฐมพร สวัสดิ์ใช้

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6251


หน้าที่และความรับผิดชอบ

•   งานจัดทำงบประมาณการวิจัยที่ใช้เงินมหาวิทยาลัย
•   บริหารจัดการเงินงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย (จัดสรรทุน ประเมิน ติดตาม และรายงานผล)
•   งานพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
•   งานติดตามและประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย
•   ประสานงานในการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัยในประเทศ
•   ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอทุน และที่ได้รับทุน รวมทั้งการจัดทำสัญญา และการเบิกจ่ายเงินทุนจากแหล่งทุนภายนอก และโครงการพิเศษอื่น ๆ