บุคลากร

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

นักวิชาการศึกษา
(หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย)

0 2849 6243


นายวรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


นางสาวถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6254


นางสาวจิตติพร นวลละออง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


นางสาวชนินาถ สุริยะลังกา

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6246


นางสาวฐานะมาศ สิงห์คง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6246


นางอุชุตา บุญมีวัฒนะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


นางสาวอมรรัตน์ ยินดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0 2849 6244


นายเชิดศักดิ์ งามศักดิ์

พนักงานธุรการ

0 2849 6244


หน้าที่และความรับผิดชอบ

•   งานบริหารทั่วไป (งานธุรการ สารบรรณ การเงิน และการเบิกจ่ายพัสดุและการจัดซื้อ)
•   รวบรวม สืบค้นข้อมูลวิจัยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมให้ตรงกับความต้องการของแหล่งทุนภาครัฐ เอกชน สังคม ทั้งในและต่างประเทศ
•   ประสานโครงการความร่วมมือด้านการวิจัยกับสถาบันภายนอก
•   ประสานงานการจัดทำข้อตกลงการวิจัย สัญญาความร่วมมือด้านการวิจัย MOU ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
•   งานสร้างเครือข่ายงานวิจัย ทั้งภายใน ภายนอกมหาวิทยาลัย และต่างประเทศ
•   หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
•   ประสานงานโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนภาคเอกชน และร่วมดำเนินงานกับบริษัทเอกชน
•   ประสานงานศูนย์ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยมหิดล และบริหารโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านต่าง ๆ
•   งานจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ และความสามารถนักวิจัย (การเขียนโครงการขอทุน การส่งเสริมการตีพิมพ์ในวารสารสากล)
•   ประสานงานกับศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน และสำนักงานมาตรฐานจริยธรรมและจรรณยาบรรณการวิจัย
•   งานพัฒนาการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง เพื่อการเรียน การสอน และวิจัย
•   ประสานงานกับศูนย์บริหารและกำกับดูแลความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (การเสนอขอคำรับรองโครงการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวนิรภัย รังสี เคมี และอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม)