การประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ เรื่อง “เวชกรรมตรงเหตุในประเทศไทยยุค 4.0 (Precision Medicine in Thailand 4.0)
ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวร์ (รางน้ำ) กรุงเทพมหานคร

  บทคัดย่อ
  สรุปการประชุม
   ภาพบรรยากาศภายในงาน