การบริการ และการขอใช้บริการ

การบริการของศูนย์เครื่องมือศาลายา
•   ให้บริการเช่าใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ใช้บริการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
•   ให้บริการเช่าใช้พื้นที่ห้องสำนักงาน และห้องปฏิบัติการ
•   ให้บริการจัดอบรมสัมมนาวิชาการด้านเทคโนโลยีของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์สมัยใหม่ แก่บุคลากรภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล