รายการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

กลุ่มที่ 1 : Liquid Chromatography

กลุ่มที่ 2 : Gas Chromatography

กลุ่มที่ 3 : Spectrometer

กลุ่มที่ 4 : Bioscience Instrument

กลุ่มที่ 5 : Sample Preparation

กลุ่มที่ 6 : Microscope

กลุ่มที่ 7 : Freezer

กลุ่มที่ 8 : Water