ความเป็นมา วัตถุประสงค์ โครงสร้างการบริหาร

ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยมหิดล มีปณิธานเป็น “ปัญญาของแผ่นดิน” มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก โดยเน้นยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยเป็นอันดับแรก เพื่อให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีการสนับสนุนระบบบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ และเกิดเครือข่ายการทำงานวิจัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพที่แท้จริง

วัตถุประสงค์
1.)   เพื่อให้มีการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ ลดความซ้ำซ้อน ใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2.)   เพื่อการประหยัดงบประมาณ และสามารถส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยได้ในระยะยาว โดยเน้นให้นักศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ โดยได้ใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ เพื่อนำไปสู่การผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ
3.)   เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยในด้านเทคโนโลยีของครุภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคมความรู้

โครงสร้างการบริหาร
งานเครื่องมือกลาง (ศูนย์เครื่องมือศาลายา) สังกัดอยู่ภายใต้กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการบริหารและพัฒนาโครงการจัดตั้งศูนย์เครื่องมือศาลายา

ศ. นพ.วชิร คชการ

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ


นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย


U04-01_NAWAPOL

นายนวพล อุดพ้วย

หัวหน้างานเครื่องมือกลาง