หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
Mahidol University: Supporting Unit for International Research Funding (MU: SURF)

โครงสร้างการดำเนินงาน

PATTARACHAI-K

ศ. ดร. นพ.ภัทรชัย กีรติสิน

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย


นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก

ผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย

0 2849 6240


U01-01_SIRAWAN

นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน

หัวหน้างานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

0 2849 6243


U01-02_VARINPIPOP

นายวรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


U01-04_JITTIPORN

นางสาวจิตติพร นวลละออง

นักวิชาการศึกษา

0 2849 6252


หน้าที่และความรับผิดชอบ
•   รวบรวมข้อมูลแหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนด้านการวิจัยจากต่างประเทศ รวมทั้งข้อมูลประกาศทุน กฎระเบียบและวิธีสมัครขอรับทุนให้มีข้อมูลสำคัญ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ต่อนักวิจัยในการเสนอขอรับทุนต่างประเทศ
•   ประสานงานกับเครือข่ายงานวิจัยมุ่งเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่สอดคล้องกับนโยบาย/กรอบการสนับสนุนการวิจัยของแหล่งทุนต่างประเทศ
•   บริหารจัดการและเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับนักวิจัยที่ประสงค์จะเสนอโครงการวิจัยขอรับทุนต่อแหล่งทุนต่างประเทศทั้งในระบบ Electronic และระบบ Paper และติดต่อประสานงานกับแหล่งทุนต่างประเทศ
•   เอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยและส่วนงานในการจัดทำและตรวจสอบสัญญารับทุน สัญญาความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง MOU/บันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ร่วมกับกองกฎหมาย และสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
•   ดูแลการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัยรวมไปถึงการจัดเก็บค่าธรรมเนียมอุดหนุนสถาบันของมหาวิทยาลัย
•   เอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักวิจัยและส่วนงานในการบริหารจัดการและตรวจสอบ (Internal and External Audit) โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากแหล่งทุนต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์ตรวจสอบภายใน
•   จัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนวิจัย พัฒนาศักยภาพนักวิจัย เพื่อส่งเสริมการขอทุนวิจัยจากต่างประเทศ

ติดต่อ
หน่วยสนับสนุนการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ
กองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
   0 2849 6243
   opresearch@mahidol.ac.th, sirawan.cha@mahidol.edu

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save