จริยธรรมของนักวิจัย

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ [สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ]

Researcher’s Code of Ethics [The National Research Council of Thailand]

Researcher’s Code of Ethics [The National Research Council of Thailand]