รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการแต่งตำรา ดังนี้

ปีการศึกษา 2519

ศ. นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “Progress in Liver Diseases เรื่อง Liver Fluke Infection and Infestation in Southeast ASIA (Hand Book of Gastroenterology)”

ปีการศึกษา 2522

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา ชุด “กุมารเวชศาสตร์ เล่ม 1, 2, 3”

ปีการศึกษา 2523

รศ. พญ.อนงค์ เพียรกิจกรรม
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “Cytodiagnosis of Cerebrospinal Fluid Effusions and Lymph Node Imprint”

ปีการศึกษา 2525

ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “ตำราวิสัญญีวิทยา”

ศ. นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
ตำรา เรื่อง “โรคพิษสุนัขบ้า และโรคพิษสุนัขบ้าฉบับประชาชน”

ปีการศึกษา 2526

ศ. นพ.เจริญ โชติกวณิชย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “ภยันตรายที่กระดูกและข้อในเด็ก”

ปีการศึกษา 2527

รศ. นพ.เมระนี เทียนประสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “โรคเชื้อราที่ผิวหนัง”

ปีการศึกษา 2529

ศ. นพ.อรุณ เผ่าสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “ศัลยกรรมทางเดินน้ำดี”

ปีการศึกษา 2530

ศ. นพ.นรา แววศร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “รังสีร่วมรักษา”

ปีการศึกษา 2531

ศ. พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “การให้ยาสลบในประสาทศัลยศาสตร์”

ปีการศึกษา 2534

ศ. พญ.วรภา สุวรรณจินดา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ศ. พญ.อังกาบ ปราการรัตน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตำรา เรื่อง “ตำราวิสัญญีวิทยา”

ปีการศึกษา 2535

รศ. นพ.สุวชัย อินทรประเสริฐ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “การวางแผนครอบครัว ประชากรและเทคโนโลยีการคุมกำเนิด”

ปีการศึกษา 2536

ศ. นพ.ไพบูลย์ สุทธิวรรณ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “กุมารศัลยศาสตร์”

ปีการศึกษา 2537

รศ. นพ.เจษฎา นิมมานนิตย์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “เนื้องอกสมอง”

ปีการศึกษา 2538

รศ. นพ.ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “ศัลยกรรมส่งกล้องในระบบทางเดินอาหาร เล่ม 1, 2, 3”

ปีการศึกษา 2539

รศ. นพ.พงษ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “การใส่ท่อช่วยหายใจ”

ปีการศึกษา 2540

ศ. นพ.อร่าม โรจนสกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “การปฏิสนธินอกร่างกายทางคลินิก”

ปีการศึกษา 2541

ศ. นพ.ประเสริฐ บุญเกิด
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “Compression & Entrapment Neuropathies : A Color Atlas for beside Diagnosis and Neurolocalization”

ปีการศึกษา 2544

ศ. ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ตำรา เรื่อง “ประชากรศาสตร์: สารัตถศึกษาเรื่องประชากรมนุษย์”

ปีการศึกษา 2547

ศ. ทพญ.อรสา ไวคกุล
คณะทันตแพทยศาสตร์
ตำรา เรื่อง “การปลูกถ่ายฟัน: การวางแผนผ่าตัด และประเมินผล”

ปีการศึกษา 2548

รศ. ดร.ชาย โพธิสิตา
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ตำรา เรื่อง “ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ”

ปีการศึกษา 2549

รศ. พญ.ละอองศรี อัชชนียะสกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “จักษุพันธุศาสตร์”

รศ. นพ.สุทิน ศรีอัษฎาพร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “โรคเบาหวาน”

ปีการศึกษา 2550

รศ. พญ.ศิริวรรณ จิรสิริธรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “ตำราวิสัญญีวิทยาสำหรับการปลูกถ่ายไต”

ปีการศึกษา 2552

ศ. ดร.ศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ตำรา เรื่อง “ระบบการจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์ (Information Storage and Retrieval Systems)”

ปีการศึกษา 2553

รศ. ดร.กมลพร แก้วพรสวรรค์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “ตำรากระดูกหักในเด็ก (Textbook of Fractures in Children)”

ศ. ดร. พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “มะเร็งเม็ดเลือดขาว: การวินิจฉัยระดับเซลล์และโมเลกุล (Leukemia: Cellular and Molecular Diagnosis)”

ปีการศึกษา 2554

รศ. ดร.สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ตำรา เรื่อง “การจัดการชายฝั่ง: การบูรณาการสู่ความยั่งยืน”

ปีการศึกษา 2555

รศ. นพ.ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ของหัวใจ และหลอดเลือด”

ปีการศึกษา 2556

รศ. นพ.อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “โรคลมชักในเด็ก”

ปีการศึกษา 2557

ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “เนื้องอกกระดูกและเยื่ออ่อน (Bone and Soft – Tissue Tumors)”

รศ. ดร.นาฎสุดา ภูมิจำนงค์
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
ตำรา เรื่อง “วงปีไม้และการประยุกต์ในประเทศไทย (Tree – Ring and Application in Thailand)”

ปีการศึกษา 2558

รศ. พญ.ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ”

ปีการศึกษา 2561

รศ. นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำราเรื่อง “การผ่าตัดไตผ่านกล้อง และโดยใช้หุ่นยนต์” (Textbook of Laparoscopic and Robotic Renal Surgery)

ปีการศึกษา 2563

รศ. นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรา เรื่อง “โรคสมาธิสั้น”

ปีการศึกษา 2565

APATSA-L

รศ. พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “เทคนิคการผ่าตัดแก้ไขโรคตาเหล่”

ปีการศึกษา 2566

CHANIKA-S

รศ. พญ.ชนิกา ศรีธรา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “หลักการและการประยุกต์ใช้เครื่องรังสีเอกซ์สองพลังงาน (Principles and Clinical Applications of Dual – Energy X – Ray Absorptiomtry)”

THOSAPHOL-L

รศ. นพ.ทศพล ลิ้มพิจารณ์กิจ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตำรา เรื่อง “Carotid and Peripheral Vascular Interventions Textbook : Step – by – Step Technique”

* ปีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล: ปีการศึกษา 2518, 2520 – 2521, 2524, 2528, 2532 – 2533, 2542 – 2543, 2545 – 2546, 2551, 2559 – 2560, 2562, 2564