รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวิจัย

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนมีผลงานดีเด่นในสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัล จะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และได้รับรางวัลเงินสด

ทั้งนี้ ถึง ณ ปัจจุบัน มีผู้ได้รับ รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาการวิจัย ดังนี้

ปีการศึกษา 2518

ศ.จำลอง หะรินสุต

ศ. นพ.จำลอง หะรินสุต
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “พยาธิใบไม้ในตับ โรคเท้าช้าง และพยาธิใบไม้เสือ”

ศ.ดร.สถิตย์ สิริสิงห

ศ. ดร. ทพ.สถิตย์ สิริสิงห
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “Host Devenses in Malenutrition”

ปีการศึกษา 2519

ศ.นพ.สวณัฐ ธาระวานิช

ศ. นพ.สวณัฐ ธาระวานิช
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “การวินิจฉัยโรคบิดโดยวิธีทางอิวมิวโนโลยี”

ปีการศึกษา 2520

ศาสตราจารย์เกียรติคุณร่มไทร สุวรรณิก

ศ. นพ.ร่มไทร สุวรรณิก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “การวิจัยการผสมเกลือด้วยไอโอดีน และเหล็ก เพื่อป้องกันคอพอก และภาวะเลือดจาง จากการขาดเหล็กในประเทศไทย”

ศ.มนตรี จุฬาวัฒนฑล

ศ. ดร.มนตรี จุฬาวัฒนฑล
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “Acid Protease of Human Seminal Plasma/Human Sperm Motility/Epididymal Sperm Maturation”

ปีการศึกษา 2525

ศ.ดร.ประเสริฐ โศภน

ศ. ดร.ประเสริฐ โศภณ
คณะวิทยาศาสตร์

ศ.ดร.ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์

รศ. ดร. ม.ร.ว.ชิษณุสรร สวัสดิวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์

รศ.นงนุช ตันไพจิตร

รศ.นงนุช ตันไพจิตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การวิจัย เรื่อง “โครงสร้างโครมาติน และนิวเคลียโปรตีนประจุบวก ในหัวอสุจิ และเซลล์อัณฑะของคน และหนู”

PHINYO

รศ. ดร.ภิญโญ พานิชพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “งานวิจัยเกี่ยวกับวิตามินบี”

ปีการศึกษา 2527

ศ.นพ.วินัย สุวัตถี

ศ. นพ.วินัย สุวัตถี
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “ความก้าวหน้าในการรักษามะเร็งเม็ดเลือดขาวปัจจุบันในเด็ก”

ปีการศึกษา 2528

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงวันดี วราวิทย์

ศ. พญ.วันดี วราวิทย์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การวิจัย เรื่อง “โรคอุจจาระร่วง เพื่อสนับสนุนงานสาธารณะสุขมูลฐาน”

ปีการศึกษา 2529

รศ.ดร.ประหยัด โกมารทัต

รศ. ดร.ประหยัด โกมารทัต
คณะวิทยาศาสตร์

รศ. ดร.ประพนธ์ วิไลรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์

การวิจัย เรื่อง “บทบาทของวิตามินอี ในการป้องกันโรคกล้ามเนื้อแฟบในกระต่าย”

ปีการศึกษา 2531

VITHAYA

รศ. ดร.วิทยา มีวุฒิสม
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “เอ็มไซม์เพ็นนิซิลินอะซัยเลส”

ปีการศึกษา 2534

KANOK

รศ. ดร.กนก ภาวสุทธิไพศิฐ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
การวิจัย เรื่อง “โครงการวิจัยชีววิทยาระบบสืบพันธุ์สัตว์บกเศรษฐกิจ: การเพาะเลี้ยง และถ่ายฝากตัวอ่อนโคหลอดแก้ว”

ศ.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ

ศ. ดร.ศรชัย หลูอารีย์สุวรรณ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “Reduced Erythrocyte Survival Following Clearance of Malaria Parasitaemia in Thai Patients”

ปีการศึกษา 2535

NIPON

ศ. นพ.นิพนธ์ พวงวรินทร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “Effect of dexamethasone in primary supratentorial intracerebral hemorrhag”

ปีการศึกษา 2536

SUTTILAK

นางสาวสุทธิลักษณ์ สมิตะสิริ
สถาบันวิจัยโภชนาการ
การวิจัย เรื่อง “โครงการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีวิตามินเอสูงโดยวิธีการ Social Marketing”

ปีการศึกษา 2538

ศ.ดร.วิชัย บุญแสง

ศ. ดร.วิชัย บุญแสง
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “การสร้างลายพิมพ์ ดี เอ็น เอ เพื่อพิสูจน์บุคคล”

ศ.นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์

ศ. ดร. นพ.พลรัตน์ วิไลรัตน์ และคณะ
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “โรคเขตร้อนและโรคระบบทางเดินอาหารในประเทศไทย”

ปีการศึกษา 2541

ศ.ดร.พญ.รวงผึ้ง สุทเธนทร์

ศ. ดร.รวงผึ้ง สุทเธนทร์ และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “ปัจจัยด้านมารดา และเชื้อไวรัส ในการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี ทัยป์ 1 ชนิดย่อย อี จากมารดาสู่ทารก”

ศ.ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์

รศ. ดร.วรชาติ สิรวราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “ยีนสังเคราะห์ สำหรับเอ็มไซม์ไดไฮโดรโพเลต รีดักเทส ในเชื้อมาลาเรียนฟัลซิปาซั่ม: บทบาทของกรดอะมิโนที่ตำแหน่ง 108 เอ็มไซม์”

ปีการศึกษา 2542

ศ.นพ.บรรจง  มไหสวริยะ

ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “Ultrasound – Guided Intramedullary Nailling”

ปีการศึกษา 2543

รศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข

ศ. ดร.ศกรณ์ มงคลสุข
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “การแยกและศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อสภาวะ oxidative stress ในแบคที่เรียก่อโรคพืช Xanthomonas spp.”

TARARAJ

ศ. ดร. พญ.ธารารัชต์ ธารากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาทางวิทยาภูมิคุ้มกันและอณูชีววิทยาของโรคเมลิออยโดลิส”

ปีการศึกษา 2544

ศ.ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์

ศ. ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท
การวิจัย เรื่อง “แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย (Ethnolinguistic Maps of Thailand)”

ผศ.ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์

ศ. ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาทางจุลชีววิทยา และชีววิทยาระดับโมเลกุลของเชื้อมาลาเรีย Plasmodium falciparum”

ศ.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล

ศ. ดร. นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “Target cell populations of human immunodeficiency virus type 1 in peripheral blood lymphocytes with different chemokine receptors at various stage of disease progression”

ปีการศึกษา 2545

ศ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ

ศ. นพ.ภานุพันธ์ ทรงเจริญ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “Hemi – Contralateral C7 Transfer of Median Nerve in the Treatment of Root Avulsion Brachial Plexus Injury”

ปีการศึกษา 2546

SANGCHAI

ศ. นพ.แสงชัย พฤทธิพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การวิจัย เรื่อง “การเตรียมปากมดลูกให้นุ่มและถ่างขยายตัวด้วยการให้ยา misoprostol ทางช่องคลอดก่อนการตรวจ และผ่าตัดผู้ป่วยด้วยกล้องส่องโพรงมดลูก : ทำการศึกษาแบบ randomized controlled trial”

SUTEE

ศ. ดร. นพ.สุธี ยกส้าน
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาวัคซีนไข้เลือดออกรวม 4 ชนิด Live-attenuated tetravalent dengue vaccine”

ปีการศึกษา 2547

ดร.จิรันดร ยูวะนิยม

อ.จิรันดร ยูวะนิยม
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “Insights into Antifolate Resistance from Malaria DHFR – TS Structures”

ปีการศึกษา 2548

ศ.พิไล พูลสวัสดิ์

ศ. ดร.พิไล พูลสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “ชีววิทยาและนิเวศวิทยาของนกเงือก”

ปีการศึกษา 2549

ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด

อ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “Identification of Human Urinary Trefoil Factor 1 as a Novel Calcium Oxalate Crystal Growth Inhibitor”

ปีการศึกษา 2550

ศ.นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล และคณะ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “The Epidemiology of Aplastic Anemia in Thailand”

ผศ.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์

ผศ.ปนิษฎี อวิรุทธ์นันท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การวิจัย เรื่อง “Vascular Leakage in Serve Dengue Virus Infections: A Potential Role for the Nonstructural Viral Protein NSI and Complement”

ปีการศึกษา 2553

ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์

ศ. ดร. นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “การวิจัยบูรณาการด้านแคลเซี่ยมและกระดูก (Multidisciplinary Research for Calcium and Bone Metabolism)”

ปีการศึกษา 2554

ผศ.กนกพร ไตรวิทยากร

ผศ.กนกพร ไตรวิทยากร
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
การวิจัย เรื่อง “SSR and EST – SSR – based genetic linkage map of cassava (Manihot esculenta Craniz)”

ปีการศึกษา 2555

รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล

รศ. ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “โปรตีน E6*1 จากฮิวแมนพาพิวโลมาไวรัสชนิด 16 ส่งเสริมการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก”

ปีการศึกษา 2556

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รุฟโฟโล

ศ.พิเศษ ดร.เดวิด จอห์น รุฟโฟโล
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “อนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1989: การปลดปล่อยและขนส่งตามทั้งสองทาง ของวงสนามแม่เหล็กปิดระหว่างดาวเคราะห์”

ศ.นพ.สุรเดช หงส์อิง

ศ. นพ.สุรเดช หงส์อิง
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การวิจัย เรื่อง “การพัฒนาการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตในเด็ก”

ศ.พญ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม

ศ.พรรณี ปิติสุทธิธรรม
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาวัคซีนอัลแวค และเอดส์แวกซ์ เพื่อป้องกันเชื้อเอดส์ในประเทศไทย”

รศ.มล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์

รศ. มล.เสาวรส สวัสดิวัฒน์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
การวิจัย เรื่อง “การเพิ่มการแสดงออกของโมโกบินในหนูเบต้าธาลัสซีเมีย IVS2 – 654 ด้วยการซ่อมแซมอาร์เอ็นเอ”

ปีการศึกษา 2557

ศ.ดร.พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี

ศ. ดร. พญ.ศศิธร ผู้กฤตยาคามี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “ยาเคเออี 609 กลุ่มอนุพันธ์สไปโรอินโดลอน ชนิดใหม่ มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาลาเรียชนิดฟัลชิปารัม และไวแวกซ์”

รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์

รศ. ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “การสร้างโปรแกรมแปลความหมายข้อมูลแมกนิโตเทลลูริกซ์ แบบสามมิติ (Three – Dimensional Magnetotelluric Inversion)”

ปีการศึกษา 2558

รศ. ดร.อภินันท์ อุดมกิจ และคณะ
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
การวิจัย เรื่อง “การทดแทนการตัดตากุ้ง เพื่อกระตุ้นการวางไข่ โดยการใช้สารชีวโมเลกุล”

ปีการศึกษา 2559

รศ. ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “การแพร่กระจายของเชื้อมาลาเรีย ชนิดต้านยาอาร์ทิมิซินิน: การสังเกตด้านระบาดวิทยาชีวโมเลกุล”

ผศ.ดร.ภัทรพร คิม

ผศ. ดร.ภัทรพร คิม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “การผลิตก๊าซสังเคราะห์จากไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยเซลล์อีเล็กไตรไลซิสแบบออกไซด์ของแข็ง”

ปีการศึกษา 2560

ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด

ศ. ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด
คณะวิทยาศาสตร์
การวิจัย เรื่อง “การผลิตสายพันธุ์ Modified Bordetella pertussis strains และ Recombinant Escherichia coli เพื่อการผลิตวัคซีน”

ปีการศึกษา 2562

JETSUMON-P

ศ.วิจัย ดร.เจตสุมน สัตตบงกช ประจำศรี
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
การวิจัย เรื่อง “การศึกษาเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ์ระยะติดต่อในตับ เพื่อการพัฒนายา และวัคซีน”

ปีการศึกษา 2563

NARISARA-C

ศ. ดร.นริศรา จันทราทิตย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเป็นโรคและการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเมลิออยโดสิส เพื่อหาวิธีวินิจฉัย ป้องกันและลดการตาย”

SMITH-DR

Honorary Professor Dr.Duncan Richard Smith
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ผลงานวิจัย เรื่อง “เชื้อไวรัสซิกา: การศึกษาทำความเข้าใจการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสในประเทศไทย และการวิเคราะห์หากลไกระดับโมเลกุลในการจำลองตัวของเชื้อไวรัส”

Chokephaibulkit-K

ศ. พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานวิจัย เรื่อง “The Happy Teen Programme: A holistic outpatient clinic – based approach to prepare HIV – infected youth for the transition from paediatric to adult medical care services in Thailand”

ปีการศึกษา 2564

THOMAS-G

รศ. ดร.โธมัส อี. กวาดามูซ
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ผลงานวิจัย เรื่อง “HIV prevention among young men who have sex with men in Thailand”

ORATHAI-P

ศ. พญ.อรทัย พิบูลโภคานันท์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ผลงานวิจัย เรื่อง “Specific allergy to Penaeus monodon (seawater shrimp) or Macrobrachium rosenbergii (freshwater shrimp) in shrim–allergic children”

* ปีที่ไม่มีผู้ได้รับรางวัล: ปีการศึกษา 2521 – 2524, 2526, 2530, 2532 – 2533, 2537, 2539 – 2540, 2551 – 2552, 2561, 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อทำให้คุณมีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ โปรดคลิก "ยอมรับ" หรือสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

นโยบายความเป็นส่วนตัว เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดลใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save