ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

December 16, 2021

Funding Opportunity Announcement (FOA) [December 15, 2021]

December 14, 2021

สำนักการศึกษา ประกาศการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

December 13, 2021

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565 “การวิจัยและพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา”

December 8, 2021

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2566

December 7, 2021

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2565 “ตัวแบบเชิงธุรกิจเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตด้านเศรษฐกิจ”

November 26, 2021

Funding Opportunity Announcement (FOA) [November 26, 2021]