ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

December 17, 2020

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564 (รอบที่ 2)

December 15, 2020

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

December 14, 2020

บพค. ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าและการวิจัยขั้นพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ 2564

December 9, 2020

DIES ProGRANT in Thailand: Practical-oriented Training for New Researchers 2021

December 9, 2020

EURAXESS ASEAN แหล่งทุนสหภาพยุโรป ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

December 8, 2020

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2565