ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

December 23, 2021

Wellcome Trust ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ทุนวิจัยประเภท Discovery Research

December 22, 2021

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City)”

December 22, 2021

การบรรยาย “การนำนวัตกรรม องค์ความรู้มาต่อยอด และขยายผลสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์”

December 21, 2021

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ประจำปีงบประมาณ 2565

December 21, 2021

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “การพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย” ประจำปี 2565

December 16, 2021

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2565