ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

December 24, 2020

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้กรอบการวิจัย “การแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร” ประจำปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

December 24, 2020

บพท. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ประจำปี 2564 “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

December 24, 2020

วช. ประกาศรับสมัครทุนโครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ประจำปี 2565 (FY2022)

December 24, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม 2564 ทุนเสริมสร้างพันธมิตรการวิจัยต่างประเทศ (Mahidol University – Global Partnering Initiative: MU – GPI)

December 24, 2020

บพค. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ แผนงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติ เพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยไทย

December 21, 2020

Funding Opportunity Announcement (FOA) [December 21, 2020]