ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

November 1, 2019

Magnet Grants: Attracting new expertise to HIV cure research

October 30, 2019

Bilateral research collaboration with Asia 2017 – 2020

October 22, 2019

วช. ประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (S – Curve)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

October 1, 2019

ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS) ประจําปี 2563

September 23, 2019

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

August 28, 2019

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย