ข่าวทุนวิจัย/ประชุม/สัมมนา/อบรม

August 5, 2020

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยความร่วมมือของ บพข. และ บมจ. กสท โทรคมนาคม

July 23, 2020

Global Effort on COVID-19 (GECO) Health Research – Call Specification

July 15, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

July 10, 2020

EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย

July 9, 2020

Southeast Asia – Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation (JFS) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย

June 17, 2020

วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563