สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ JASTIP-Net 2023/24
January 17, 2023
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2566 (IDEs)
January 18, 2023

บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 12 ด้าน “Climate Change and Health Research”

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 12 ด้าน “Climate Change and Health Research”

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยัง e-ASIA JRP Secretariat ผ่านอีเมล
  easia_secretariat@jst.go.jp
ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น.

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.nxpo.or.th/B/3046

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย เพื่อตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566