บพค. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ e-ASIA Joint Research Program (e-ASIA JRP) ครั้งที่ 12 ด้าน “Climate Change and Health Research”
January 18, 2023
e-Asia JRP in the collaborate with PMU-B: Announcement 12th Joint Call for proposal to be submitted by 28 April 2023, 17:00 (BKK time)
January 20, 2023

บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2566 (IDEs)

สถานะประกาศทุน/Funding Opportunity Status เปิดรับสมัคร/Open
ชื่อแหล่งทุน/Funder หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)/Program Management Unit Competitiveness (PMUC)
ประเภททุน/Funding Type Research Grant

งบประมาณโครงการ/Maximum Award
(งบประมาณที่แหล่งทุนสนับสนุนทุนสูงที่สุด)

ไม่เกิน 10,000,000 บาท
วันที่เปิดรับสมัครทุน/Opening Date 9 มกราคม 2566
วันที่มหาวิทยาลัยปิดรับเอกสารทุน/MU Closing Date
วันที่แหล่งทุนปิดรับสมัครทุน/Closing Date 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.
วันที่มหาวิทยาลัยแจ้งสรุปรายชื่อโครงการที่เสนอผ่านระบบ NRIIS 7 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ส่วนงานแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอโครงการ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น.

Timeline

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) แผนงาน F7 (S1P8) พัฒนาและส่งเสริมให้ประเทศเพิ่มธุรกิจฐานนวัตกรรม (IDEs) ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ NRIIS ได้ ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น. เมื่อครบกำหนดการยื่นข้อเสนอ ฯ มหาวิทยาลัยจะสรุปรายชื่อข้อเสนอการวิจัยที่เสนอผ่านระบบ NRIIS และจัดส่งให้กับฝ่ายวิจัยส่วนงาน ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดตรวจสอบและทำบันทึกแจ้งยืนยันการส่งข้อเสนอ ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ฯ
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)
  คู่มือการส่งข้อเสนอโครงการ