บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566
November 22, 2022
Bill & Melinda Gates Foundation เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Strengthening Modeling and Analytics Capacity and Ecosystem for Women’s Health
December 2, 2022

แหล่งทุน Campus France สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนระดับหลังปริญญาเอกของ Franco – Thai Young Talent Research Fellowship 2022 – 2023
เพื่อทำวิจัย ณ ประเทศฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 2 – 6 เดือน ในทุกสาขาวิชา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและยื่นใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่:
  https://app.francothai-science.com/sign_up_log_in
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.thailande.campusfrance.org/th/young-talent-2023