บพท. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย (Full Proposal) ภายใต้กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566
November 14, 2022
บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปี 2566
November 22, 2022

Bill & Melinda Gates Foundation เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Pathogen Genomic Surveillance and Immunology in Asia

Bill & Melinda Gates Foundation เปิดรับข้อเสนอโครงการหัวข้อ Pathogen Genomic Surveillance and Immunology in Asia   

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ของแหล่งทุน
ภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2565

ศึกษารายละเอียดได้ที่:
  https://gcgh.grandchallenges.org/challenge/pathogen-genomic-surveillance-and-immunology-asia

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการก่อนจัดส่งไปยังแหล่งทุน