สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย Selected Topic ประจำปีงบประมาณ 2566
October 26, 2022
บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ปี 2566 (Global Partnership) รอบที่ 2
November 3, 2022

บพท. ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

หน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) กรอบการวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่” ประจำปี 2566

เนื่องจาก แหล่งทุนกำหนดเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยสามารถเสนอขอรับทุนได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้ผู้ที่สนใจดำเนินการจัดส่งเอกสารข้อเสนอเชิงหลักการตามแบบฟอร์มที่แหล่งทุนกำหนด จำนวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล จำนวน 1 แผ่น ผ่านฝ่ายวิจัยส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 12.00 น.

มหาวิทยาลัยแจ้งผลการพิจารณาไปยังส่วนงานต้นสังกัด ภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 เพื่อแจ้งให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาดำเนินการกรอกข้อมูล และจัดส่งข้อเสนอเชิงหลักการผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (National Research and Innovation Information System: NRIIS) ภายในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.59 น.

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11605

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:
  ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  กำหนดการ การประชุมชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal)