การประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 และแนวทางการจัดทําคําของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
August 31, 2021
Funding Opportunity Announcement (FOA) [September 6, 2021]
September 6, 2021

CALL FOR PROPOSALS: German-Thai Funding Programme for Joint Research Projects in the Field of “Arboviruses”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) และ Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG, German Research Foundation) ร่วมกัน เปิดรับข้อเสนอโครงการ หัวข้อ “Arboviruses”  

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการผ่านอีเมล และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://www.nstda.or.th/en/announcements/245-announcements-news-all/1413-call-for-proposals-dfg-thai-funding-arboviruses.html

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สนใจโปรดส่งรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 24 กันยายน 2564 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป