EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
September 8, 2020
EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
September 14, 2020

วช. ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศขยายเวลารับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย – อินเดีย ประจำปี 2563  

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ถึง ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
https://www.nrct.go.th

ทั้งนี้ โปรดส่งข้อเสนอโครงการ ฯ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ่านประกาศเดิม