กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
January 23, 2020
AHRC Global Challenges Research Fund (GCRF) Urgency Grants Pilot
January 30, 2020

ITTO Project Cycle Calendar for Autumn 2020

กรมป่าไม้ ในฐานะ ITTO National Focal Point เปิดรับข้อเสนอโครงการ ITTO Project Cycle Calendar for Autumn 2020  

กำหนดจัดส่งรายละเอียดให้กรมป่าไม้ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2563

ผู้สนใจสามาถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
   https://www.itto.int/projects/formulation_manuals

ทั้งนี้ ขอให้ส่งข้อเสนอโครงการ ฯ มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป