EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
December 11, 2019
กองทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม องค์การเภสัชกรรม ประกาศรับสมัครทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563
January 23, 2020

Marie Curie Sklodowska – Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA – IF) หัวข้อ “2020 Call MSCA – IF”

แหล่งทุนสหภาพยุโรป เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัยในโปรแกรม Marie Curie Sklodowska-Curie Actions- Individual Fellowships (MSCA-IF) ในหัวข้อ “2020 Call MSCA-IF”  

ผู้ที่สนใจสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2563

ทั้งนี้ กรุณาส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าว ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 2 กันยายน 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://euraxess.ec.europa.eu