สวก. จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด รุ่นที่ 8 – 11”
December 23, 2019
Marie Curie Sklodowska – Curie Actions – Individual Fellowships (MSCA – IF) หัวข้อ “2020 Call MSCA – IF”
January 22, 2020

วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2563

ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุน ฯ ได้ที่:
https://www.nrct.go.th

ทั้งนี้ ขอให้ส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าวมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป