EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
November 11, 2019
EURAXESS ASEAN ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย ผู้สนใจ เข้าสมัครรับทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และทุนวิจัย
November 27, 2019

THAILAND – SPAIN JOINT CALL FOR R&D&I PROJECTS 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับ Center for the Development of Industrial Technology (CDTI) ประเทศสเปน เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย “Thailand & Spain Innovation Programme in Life Sciences”

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ถึง ภายในวันที่ 24 มกราคม 2563

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนผ่านส่วนงานต้นสังกัด มายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 20 มกราคม 2563 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ฯ ได้ที่:
  http://www.tcels.or.th/News/Coming-Soon/Activity-News/1576