ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย – จีน (NRCT – CASS) ประจําปี 2563
October 1, 2019
วช. ประกาศรับข้อเสนอ ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ “การส่งเสริมอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ (S – Curve)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
October 22, 2019

Newton Fund: UK-Thailand STFC-NARIT Call and Workshop 2019

Newton Fund เปิดรับข้อเสนอโครงการ “Newton Fund: UK-Thailand STFC-NARIT Call and Workshop 2019”

ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ฯ ผ่านระบบออนไลน์ได้ถึง ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครทุน ผ่านส่วนงานต้นสังกัดมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
  https://stfc.ukri.org/funding/research-grants/funding-opportunities/closing-calls/newton-fund-uk-thailand-stfc-narit-call-and-workshop-2019