สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562
January 4, 2019
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประกาศการรับสมัครทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม
January 15, 2019

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563

การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563

ด้วย การยางแห่งประเทศไทย ประกาศรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2563
ในประเด็นวิจัยทางด้าน การผลิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเชิงนโยบายตามความเชี่ยวชาญ
โดยลักษณะของงานวิจัยดังกล่าวต้องสอดคล้องตามยุทธศาสตร์องค์กรของการยางแห่งประเทศไทยและยุทธศาสตร์วิจัยยางพาราแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2564)

ทั้งนี้ โปรดส่งเอกสารการสมัครขอรับทุนดังกล่าวมายังกองบริหารงานวิจัย ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
โทรศัพท์ 0 2579 1576 ต่อ 307
researchraot@gmail.com